• Ontvang de beste prijs

  • Wij kopen je auto zelf

  • Geld direct overgemaakt

9.2

Algemene Inkoopvoorwaarden Autony

Tot stand gekomen op 10 augustus 2019

Autony, gevestigd aan Meerweg 9, 9482 TE te Tynaarlo, ingeschreven bij de KvK onder nummer 75410869

1. Definities

In deze Algemene Inkoopvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Inkoopvoorwaarden: De algemene voorwaarden als opgenomen in dit document.

Autony: Autony, ingeschreven bij de KvK onder nummer 75410869.

Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze Algemene Inkoopvoorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het kopen van zijn/haar auto, hierna ook aangeduid met ‘u’.

2. Staat van de auto

Indien Autony een auto van u koopt doet Autony dit enkel indien aan de volgende condities is voldaan:

a. de auto is zoals omschreven door u op de website van Autony (online taxatieformulier);

b. wanneer u ervoor kiest om de auto door Autony te laten ophalen is de brandstoftank tenminste half gevuld (met de juiste brandstof); en

c. indien het een taxi betreft dient de overdracht plaats te vinden met gele kentekenplaten.

3. taxatie van de auto

1. Iedere online taxatie die door Autony wordt afgegeven is volledig gebaseerd op de door u ingevulde gegevens van uw auto. Waar later blijkt dat dit niet naar waarheid of door onwetendheid verkeerd is ingevuld behoudt Autony zich het recht voor om de auto niet van u te kopen. Ons bod is pas definitief op het moment dat foto’s van de betreffende auto voor Autony zichtbaar zijn. Daarna moet de auto binnen 14 dagen na acceptatie van het bod aan Autony geleverd kunnen worden.

2.  Autony gaat ervan uit dat uw auto en de staat van uw auto overeenkomt met de door u opgegeven informatie. Mocht dit onverhoopt anders blijken te zijn naar aanleiding van de inspectie van Autony, dan zal de  uiteindelijke waarde van uw auto naar evenredigheid worden verminderd ten opzichte van de online taxatie van Autony.

3. Alle biedingen gedaan door Autony zijn inclusief bpm en btw, tenzij anders vermeld.

4. Alle biedingen gedaan door Autony zijn 48 uur geldig.

4. Kilometerfraude

1. Bij het taxeren en inkopen van auto’s die altijd een Nederlands kenteken hebben gehad gaat Autony altijd uit van een logische kilometerstand. Mocht de kilometerstand niet correct of onlogisch zijn, dan behoudt Autony zich het recht voor om de taxatie bij te stellen of de aankoop van uw auto te ontbinden.

2. Bij het taxeren en aankopen van auto’s die ingevoerd zijn gaat Autony altijd uit van logische volgorde van de kilometerstanden die zijn geregistreerd bij het RDW. Mocht deze volgorde onlogisch zijn, dan behoudt Autony zich het recht voor om de taxatie bij te stellen of de aankoop van uw auto te ontbinden.

3. Bij het taxeren en inkopen van niet origineel Nederlandse auto’s (dat wil zeggen dat datum deel 1 afwijkt van datum van de eerste Nederlandse toelating) gaat Autony  uit van een logische kilometerstand die aantoonbaar is. Dit kan bijvoorbeeld door middel van de ingevulde onderhoudsboekjes of een digitaal onderhoudsdossier. Indien u een bod aanvraagt voor een auto waarvan u niet in kunt aantonen dat de kilometerstand logisch is, dient u dit expliciet te vermelden bij de opmerkingen over de auto. Mocht dit vermeld zijn en u kunt niet aantonen dat de kilometerstand logisch is, dan behoudt Autony zich het recht voor om de taxatie bij te stellen of de aankoop van uw auto te ontbinden.

5. verklaring

1. Nadat Autony de inname inspectie heeft uitgevoerd en Autony de auto conform de online ingevulde gegevens (taxatieformulier) acht te zijn, zal Autony per direct het online afgegeven bedrag aan u voldoen, per bank of contant.

2. Het bod en daarmee de aankoopverklaring kan enkel worden geaccepteerd en ondertekend door de rechtmatige eigenaar van het voertuig. Wanneer u een contract ondertekent verwacht Autony dat u de volgende bescheiden afgeeft bij de levering van de auto:

a. het volledige kentekenbewijs;

b. alle sleutels die bij het voertuig horen;

c. alle accessoires; en

d. alle instructie- onderhoudsboekjes.

6. Bewijs van APK

1. Wanneer u niet kunt voldoen aan de bovengenoemde punten behoudt Autony het recht om de aankoop van uw auto te ontbinden.

2. Wanneer de door u ingevulde kilometerstand incorrect blijkt na afgifte van de auto (bijvoorbeeld wegens kilometerfraude) dan behoudt Autony zich het recht voor om de aankoop van uw auto te ontbinden.

3. Wanneer u gebruik maakt van onze transportservice en tijdens de overdracht blijkt dat de auto niet in de staat verkeert zoals door u opgegeven in het door u ingevulde taxatie formulier, dan behoudt Autony zich het recht voor om het bod op uw auto te wijzigen of in te trekken. Wanneer er op basis van het gewijzigde bod geen akkoord wordt bereikt over de prijs, dan is Autony genoodzaakt om (een deel van) de gemaakte transportkosten bij u in rekening te brengen. Deze kosten bedragen € 350 inclusief BTW.

7. Betaling

Wanneer Autony uw auto controleert en hij blijkt zoals omschreven te zijn in uw online ingevulde taxatie dan gaat Autony over tot betaling.

8. Transportservice

1. Indien Autony u transportservice aanbiedt, is dit afgestemd op de u doorgegeven locatie en specificaties van de auto. Wanneer de locatie of specificaties van de auto afwijken, dan behoudt Autony zich het recht voor om de transportservice te wijzigen of in te trekken.

2. De aangeboden transportservice geldt voor heel Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden. Wanneer uw auto zich bevindt op een Waddeneiland, gaan Autony (tenzij anders overeengekomen) uit van transport vanaf de voor u dichtstbijzijnde haven die door een rederij geëxploiteerd wordt op het vaste land van Nederland.

9. Over u

1. Wanneer u uw huidige auto verkoopt aan Autony gaat Autony ervan uit dat u naar eer en geweten het taxatie formulier heeft ingevuld en eventuele verborgen gebreken van uw auto aan Autony heeft overgelegd. Tevens gaat Autony ervan uit dat de auto in Nederland is geregistreerd, dat u de rechtmatige eigenaar bent van dit voertuig en dat de auto WA verzekerd is. Wanneer een van de bovengenoemde voorwaarden niet van toepassing is behoudt Autony het recht om de aankoop van uw auto te ontbinden. Wanneer u het bod van Autony heeft geaccepteerd en u wilt uw acceptatie nadien annuleren, zijn er annuleringskosten van toepassing van € 350 inclusief BTW.

2. Wanneer u niet komt opdagen bij een afspraak, op het kantoor van Autony of op een andere locatie, zijn er annuleringskosten van toepassing van € 350 inclusief BTW.

3. Wanneer bij het ophalen van de auto blijkt dat deze niet is als omschreven, zijn er annuleringskosten van toepassing van € 350 inclusief BTW.

4. Annuleringsfacturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.

10. Aansprakelijkheid Autony

1. Autony is niet aansprakelijk voor gemaakte kosten, verlies dat is geleden of schade met betrekking tot het contract, zelfs als dat te voorzien was, die verband houden met:

a. verlies van inkomsten of reputatie;

b. het gebruik van onze website en diensten; en

c. bedrijfsonderbreking.

2. Wanneer u een consument bent en de diensten en website van Autony gebruikt biedt Autony deze enkel aan voor particulier gebruik. U gebruikt onze website dus niet voor commerciële of zakelijke doeleinden en Autony is dan ook niet verantwoordelijk voor door u geleden verlies of gederfde winst.

3. Voor vragen over onze voorwaarden en/of website kunt u Autony bereiken op: info@autony.nl

11. OVERIG

1. Op deze Algemene Inkoopvoorwaarden en de diensten van Autony is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen naar aanleiding van deze Algemene Inkoopvoorwaarden en de diensten van Autony zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

3. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Inkoopvoorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Inkoopvoorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Autony en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

4. Afwijkingen van de Algemene Inkoopvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Autony zijn overeengekomen.

5. Indien Autony niet steeds strikte naleving van deze Algemene Inkoopvoorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Autony in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden te verlangen.